the Sustainability Company

Passie voor een duurzame toekomst

Framework for Strategic Sustainable Development

Het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is ontwikkeld door The Natural Step, een niet-gouvernementele organisatie. Dit framework is het enige internationale duurzaamheidsmodel dat gebaseerd is op wetenschap. Het is de afgelopen 20 jaar ontwikkeld door het in diverse organisaties te testen en aan te scherpen. The Natural Step is vertegenwoordigd in 12 landen, waarbij het hoofdkantoor in Zweden is gevestigd. Sinds begin december 2010 heeft ook Nederland een aanspreekpunt via Flexible Platform. Koplopers op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld InterfaceFLOR, IKEA en Scandic Hotels werken volgens FSSD.

FSSD is zeer krachtig omdat het de aarde vanuit een systeem benadert. In essentie biedt het een kompas door de juiste vragen te stellen bij het formuleren van een duurzaamheidstrategie. Hieronder staan de vijf basisprincipes van het FSSD kort toegelicht:

The Funnel


De bovenste lijn staat voor een afnemende hoeveelheid grondstoffen en een verminderd vermogen van de aarde om de mens te voorzien van ecosysteemdiensten zoals schone lucht, schoon water en schoon voedsel.
De onderste lijn staat voor een toenemend aantal mensen en hun consumptiebehoefte.Systeemdenken


Systeemdenken betekent dat je naar een situatie kijkt vanuit een systeemperspectief en je daarbij realiseert dat manipulatie van een deel van het systeem invloed heeft op andere delen van het systeem. Dat alles met elkaar verbonden is.


Wat denk je dat je hier ziet?
Wat denk je dat dit is?
Klik hier om het geheel te zien...


Vier richtlijnen voor duurzaamheid


In een duurzame samenleving:

1. Wordt de natuur niet onderworpen aan een systematische toename van materialen en grondstoffen die uit de aardkorst worden onttrokken;

Ad 1. Het gaat hier om het tegengaan van uitputting van natuurlijke, niet-duurzame grondstoffen en te veel en te snel gebruiken van duurzame grondstoffen. Hierbij kan gedacht worden aan metalen, fossiele brandstoffen en gesteenten. Ook hout valt hieronder wanneer er meer hout wordt gebruikt dan er door nieuwe aanplant bijkomt.

2. Wordt voorkomen dat de concentratie van door de mens geproduceerde materialen en producten in de natuur steeds verder toeneemt;

Ad 2. Bij dit basisprincipe wordt bedoeld dat moet worden voorkomen dat de concentraties van afbreekbare stoffen hoger wordt dan het tempo waarin de natuur ze afbreekt. Tevens dienen door de mens geproduceerde niet-afbreekbare stoffen en bestanddelen terug gewonnen en hergebruikt te worden of vervangen te worden door stoffen en bestanddelen die in een normale cyclus in de natuur wel afgebroken kunnen worden.

3. Wordt voorkomen dat de kwaliteit van natuur en ecosystemen achteruit gaat door menselijk handelen;

Ad 3. Dit principe geeft aan dat we de schade van ons handelen op de natuur en haar ecosystemen zoveel mogelijk moeten beperken. Bijvoorbeeld erosie door houtkap of recreatie, overbevissing, vervuiling van schoon water, verdroging en verschraling van leefgebieden, uitputting van de vruchtbare bodemlaag en vervuilde lucht.

4. Wordt het vermogen van mensen om in hun behoeften te voorzien niet ondermijnd.

Ad 4. Om aan de eerste drie principes voor duurzaamheid te kunnen voldoen moet er ook aandacht zijn voor de barrières die mensen beletten om (zelfstandig) in hun behoeften te voorzien. Als essentiële behoeften niet worden vervuld, kunnen we niet verwachten dat mensen duurzame keuzes maken.


Backcasting


Vanuit een toekomstvisie op duurzaamheid redeneer je terug naar de huidige situatie ('backcasting'). Deze methode geeft handvaten voor een lange termijn visie en faciliteert stap-voor-stap innovatie binnen de organisatie. De kracht van backcasting zit in het feit dat je je niet laat hinderen door beperkingen die je vanuit het heden ziet, waardoor er soms zeer krachtige en innovatieve ideeën ontstaan.
5-level model


Het 5-level model biedt richting in het proces van strategie- en beleidsontwikkeling.
Niveau 1: Over welk systeem(niveau) praten we?

Niveau 2: Wat is de definitie van succes binnen dat systeem?

Niveau 3: Hoe kunnen we de weg naar succes plannen en organiseren?

Niveau 4: Welke acties zijn het meest geschikt om de strategie te ondersteunen?

Niveau 5: Welke tools hebben we nodig om de resultaten van onze strategie en acties te evalueren?


judy